Ceník

Seznam položek v Ceníku obsahuje v podstatě nabídku, která se zobrazí uživateli při výběru zboží v části Kasa. Každá položka v Ceníku je identifikována jednoznačným údajem, který je přidělen systémem při jejím založení. Údaj je označen názvem PLU a lze jej zobrazit v Ceníku v části AW Office, tak i na display v části Kasa. Z pohledu uživatele SW to není důležitý údaj, ale z pohledu programového zabezpečení to je údaj velice důležitý, protože slouží jako propojovací nástroj pro funkčnost SW.

Aktualizaci položek uvedených v Ceníku provádí uživatel s právy provozní nebo manažerský přístup, není přípustné, aby položky aktualizoval uživatel s právy obsluha, takový uživatel mlže do tohoto seznamu pouze nahlédnout.

Ceník je základním číselníkem pro fungování úlohy Pokladna a navazuje ve svém okolí na ostatní úlohy v Kase i v Office. O Ceníku je možné konstatovat, že se jedná o seznam zboží, výrobků nebo materiálů. Lze do něj zařadit i služby, které se nakupují nebo prodávají.

V úloze Pokladna je Ceník využíván jako základní stavební prvek při provádění jakéhokoliv příjmu nebo výdeje ze skladu. O provedeném příjmu na sklad se vyhotoví dokument nazvaný jako příjemka a obsahuje údaje o identifikaci přijímané položky (např. identifikační kód, název, množství, cenu nákupní, prodejní, DPH při prodeji, slevu atd.) a údaje pro skladovou evidenci sloužící pro normování položek ve skladové evidenci.

Obsahuje položky zboží, materiálu popř. služeb za provedené výkony. Položka v Ceníku je identifikovatelná svým jednoznačným číslem (přiděluje se automatizovaně při zakládání nové položky do Ceníku). Údaje identifikace jsou zároveň i třídícím údajem pro výběry položek. Jednotlivé položky lze zobrazit v nastavení browse nebo detailním zobrazení.

Skladový pohyb se děje ve variantě průměrné ceny, která může být na sklad nebo přes všechny sklady (určuje organizace vlastní směrnicí).

Při průměrných cenách je příjem zboží, materiálu nebo služeb oceňován nákupní cenou a při výdeji ze skladu je použita cena průměrná.

Průměrná cena je cena za identifikační číslo položky v rámci jednoho skladu. Lze ji měnit příjmem nebo stornem výdeje a nově se přepočítává a musí se uložit do údaje průměrné ceny. Výdej (odpis) ze skladu se děje za tuto cenu.

Ceník v pokladním systému AWIS
Ceník

Vytvoření nové ceníkové položky

Vytvoření nové ceníkové položky není složitá operace.

 • Název – Název ceníkové položky, tento název uvidíme také v kase.
 • Kód – vyplní se automaticky nebo ručně pokud využíváme PLU kódy na položku
 • Cena Kč – Zadání prodejní ceny
 • Cena pro personál – Cena pro účty obsluhy
 • Vybrat skupiny účtování v kase – Přiřadíme položku ke skupině např. pokrmy můžeme dát do skupiny jídlo. Editovat skupiny můžeme po stisknutí Upravit skupiny
 • Skupina pro tisk uzávěrky – Zde si vybereme skupinu, která nám na uzávěrce bude počítat prodanou částku za danou položku. Například můžeme vytvořit skupinu pro uzavěrku Jidlo a
 • můžeme ji přiřadit k položkám, které jsou k projdeji jako jídlo.
 • Provize – nastavení na položku provize pro obsluhu (Nastavuje se v modulu zákazníci)
 • DPH při prodeji – Přiřazení sazby DPH k položce při prodeji
 • Akce – Můžeme nastavit akci na položku dle času a slevu v Kč nebo v %
 • Nejprodávanější – Po zatržení se položka v kase objeví ve skupině Nejprodávanější pro rychle markování nejčastější markované položky.
 • Sleva je možná – Pokud funkce bude zatrhnutá, položka se slevní pokud bude v kase na ni aplikovaná sleva.
 • Zadání ceny při placení – Pokud máme zatrhnutou funkci tak po kliknutí v kase na položku se ukáže tabulka, kde zadáme libovolnou částku.
 • Nabití kreditu – Pokud budeme chtít vytvořit položku, která bude dobíjet v kredit na zákaznické karty.
 • Zvýraznění – můžeme přidat barvu pro položku v kase pro lepší orientaci .
 • Zobrazit ve dnech – Pokud si děláme meníčka pro celý týden. U položky vybereme, v který den se zobrazí v kase a v který den ji nevidíme v pokladně.
 • Otevřít automat. Skupinu v kase – můžeme vybrat skupinu, která se nám zobrazí po vybrání položky např. po kliknutí na pizzu se otevře skupina přísady.

Údaje pro sklad

Pro tvoření receptur přidáme složení a směsi.

 • Položka – Vybereme položku skladu a zvolíme množství pro odečtení ze skladu
 • Směsi – Vybereme vyrobenou směs viz.kapitola 2.2.12
 • Kopírovat – Pokud ceníková položka obsahuje ještě další ceníkovou položku, vybereme ji, pokud klikneme na možnost Kopírovat.
 • Menu – Vybereme meny vhodné pro bistro. Do menu zvolíme pití a přílohy, a pokud klikneme např. na položku Hamburger, můžeme ihned zákazníkovi nabídnout pití a přílohy. V kase se ukáže přehledná tabulka
Ceníková karta v pokladním systému AWIS
Ceníková karta

Marže

Jedná se o rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zboží vyjádřená v procentech. Hodnota tohoto rozdílu se posléze vydělí prodejní cenou. Marži chápeme je výnos z prodeje. Nutno připomenout, že u plátců DPH se marže počítá bez ceny DPH.

NázevAlgoritmus
Marže (%)((Prodejní cena – Nákupní cena) / Prodejní cena) x 100

Význam:

 • Nákupní cena – jedná se o cenu, za kterou se zboží nakoupilo na vstupu od dodavatele
 • Prodejní cena – jedná se o cenu, za kterou se zboží prodá zákazníkovi na výstupu

Zisk

Zisk vyjádřený v hodnotě Kč se vypočítá jako rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

NázevAlgoritmus
Zisk (%)Prodejní cena – Nákupní cena

Přirážka

Přirážka je procentuální vyjádření vypočítané jako podíl, kdy v čitateli je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou a ve jmenovateli je vyjádřena hodnota nákupní ceny.

NázevAlgoritmus
Přirážka (%)((Prodejní cena – Nákupní cena) / Nákupní cena ) x 100

Cena položek na skladě

Na skladě jsou položky oceňovány průměrnou cenou, která se vypočítá jako vážený aritmetický průměr nákupních cen za daný sortiment zboží. České právní předpisy o účetnictví připouští tuto metodu zjištění .

Cena podle váženého aritmetického průměru se zjišťuje průběžně a vypočítává se při každém nákupu a používá se až do příštího nákupu.

Příklad výpočtu

Oceňování váženým aritmetickým průměrem počítaným průběžně:

průměrná pořizovací cena pro ocenění spotřeby zboží ke dni 10. 4.

průměrná pořizovací cena pro ocenění spotřeby zboží ke dni 10. 4.

Normování položek pro odpis ze skladu

Normováním položek pro odpis se rozumí funkce, která zabezpečí, že dle receptur lze zjistit rozpis prvků a použitého množství, které se použije pro odpis položek ze skladu. Průběžně lze provést porovnání se stavem zásob na skladě.

V Ceníku u jednotlivých položek je zobrazení v detailu podávající informaci o tom, v jaké hodnotě bude proveden odpis ze skladu. Je zde zobrazena i hodnota marže, přirážky a zisku u jednotlivé položky.

Detail položky v Ceníku se zobrazením vazby na skladovou evidenci v pokladním systému AWIS
Detail položky v Ceníku se zobrazením vazby na skladovou evidenci

V praxi se stane, že v době založení nové položky do Ceníku nemusí být známa cena nákupu a tím i cena průměrná, tj. Položka nebyla zavedena do skladové evidence a nemá založenou skladovou kartu.

Může nastat i opačný případ, kdy na sklad je zavedena položka, ale není ještě obsažena v Ceníku. V tomto případě se využije nabídky umožňující jedním „zásahem“ založit položku ve skladu a zároveň vytvořit položku v Ceníku. Zavedení se provede pomocí nabídky Sklad -> Zobrazit sklad (editace skladu) -> tlačítko Vytvořit položku ve skladu Ceníku.

Zrušení položky se provede stiskem tlačítka Smazat. Po provedení této skutečnosti se vymažou ze skladové karty údaje o ceně.

Údaje v Ceníku lze rozdělit na oblast obsahující údaje o ceně a množství, tzv. vlastní údaje pro Ceník a na oblast obsahující údaje o skladové položce, tj. údaje sloužící pro odečet ze skladových zásob při pohybech ve skladě.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


  * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.